Duaja kur të pengohet mjeti i udhëtimit

بِسْم اللَّه

Bismil-lah.

Me emrin e All-llahut.

Ebu Davudi 4/296, sahih sipas Albani, shih “Sahih Ebi Davud” 3/941.