Kur mbarojmë abdesin

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

Esh-hedu en lá Iláhe il-lAlláhu vahdehu lá sheríke lehu ve esh-hedu enne Muhammeden abduhú ve resúluhú.

Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut Një, i vetëm dhe i pashoq dhe dëshmoj se Muhammedi (s.a.v.s.) është rob dhe i Dërguar i Tij.

Muslimi 1/209.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

All-llahumme-xh-alní minet-tevvábíne ve-xh-alní minel-mutetahirín.

O Zoti im, më bëj mua prej atyre që pendohen dhe më bëj mua prej atyre të cilët pastrohen.

Tirmidhiu 1/78, “Sahih Et-Tirmidhi” 3/151.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيكَ

Subháneke All-llahumme ve bihamdike, Esh-hedu en lá iláhe il-lá Ente estagfiruke ve etúbu ilejke.

I Lartësuar je Ti o All-llahu im, Ty të takon Falënderimi; dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje, kërkoj falje nga Ti dhe te Ti pendohem.

Nesaiu në librin e tij “Amelul-jevmi vel-lejleti” fq.173, “Irvaul-Galil” 1/135 dhe 2/94.