Dhikri pë mbrojtjen nga dexh-xhalli

“Kush i mëson përmendësh dhjetë ajetet e para të sures “EL-KEHF”, është i mbrojtur prej dexh-xhallit”.

Muslimi 1/555 dhe në transmetimin tjetër: Dhjetë Ajetet e fundit të sures El-Kehf 1/556.

Të kërkuarit mbrojtje nga All-llahu i Madhëruar prej fitnes së dexh-xhallit pas teshehudit të fundit në çdo namaz.

Shih Hadithet nën nr: 55, 56.