Përgjegjia e duasë për faljen e mëkateve

غَفَرَ اللهُ لَكَ

GaferAll-llahu leke

All-llahu t`i faltë mëkatet

وَ لَكَ

ve Leke

edhe ty.

Ahmedi 5/82 dhe Nesaiu në “Amelul- jevmi vel-lejleh” fq.218, nr:421 me recenzimin e dr. Faruk Hamades.