Dhikri gjatë ndonjë tubimi

Transmetohet nga Ibn Omeri i cili thotë:” Pejgamberi s.a.v.s., para se të ngritej nga një tubim numëronte duke thënë 100 herë:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ أَلْغَفُورُ

Rabbi-gfir lí ve tub ‘alejje, inneke Entet-Tevvabul-Gafur.

O Zoti im, më fal dhe ma prano pendimin, sepse Ti je Pranues i pendimit dhe Falës.

Tirmidhiu dhe të tjerë, “Sahih Et-Tirmidhi” 3/153 dhe “Sahih Ibën Maxheh” 2/321.