Kur të hidhërohemi

أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

E’udhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim.

Kërkoj mbrojtjen e All-llahut prej djallit të mallkuar.

Buhariu 7/99, Muslimi 4/2015.