Përgjegjia e agjëruesit nëse ofendohet

إِنِّي صَائِمُ إِنِّي صَائِمُ

Innií Saim, Innií Saim.

Unë jam agjërues, unë jam agjërues.

Buhariu me “Fet-h” 4/103, Muslimi 2/806.