Duaja e agjëruesit kur i ofrohet ushqimi dhe nuk ha

Transmetohet se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Kur të ftohet ndokush prej jush le t`i përgjigjet ftesës. Nëse është agjërues, le të bëjë dua (le të lutet për atë person), e nëse s`është agjërues, le të hajë”.

Muslimi 2/1054.