Përkujtimi i shehadetit atij që është në prag të vdekjes

Pejgamberi (s.a.v.s.) ka thënë: ”Kush e ka fjalën e tij të fundit: “La Ilahe il-lAll-llah”, do të hyjë në Xhennet".

Ebu Davudi 3/190 “Sahihul-Xhamiu” 5/432.