Duaja për të sëmurin në prag të vdekjes

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى

All-llahumme-gfir lí, ver-hamní, ve elhikní bir-refíkil-a’la.

O Zoti im, më falë dhe më mëshiro mua dhe më bashkangjit me shoqëruesin më të Lartë.

Buhariu 7/10 Muslimi 4/1893.

Pejgamberi (s.a.v.s.) në prag të vdekjes së tij i fuste duart në ujë, e fërkonte me to fytyrën e tij dhe thoshte:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ

La ilahe il-laAllah inne lil mevti le sekeratin.

S`ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut, vërtet vdekja ka agonitë e saja.

“Fet-hul-Bari” 8/144.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ولاَحَوْلَ ولاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ

La ilahe il-laAllahu vAllahu Ekber, La ilahe il-laAllahu vahdeh, La ilahe il-laAllahu vahdehu la sherike leh, La ilahe il-laAllahu lehul-Mulku ve lehul-Hamdu, La ilahe il-laAllahu ve la havle ve la kuvvete il-la bil-lah.

S`ka të adhuruar tjetër, përveç All-llahut; All-llahu është më i Madhi; s`ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut të Vetëm; s`ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut Një dhe i pashoq; s`ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut, Atij i takon sundimi dhe falënderimi; s`ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut dhe s’ka ndryshim e as fuqi pa ndihmën e All-llahut.

Tirmidhiu dhe Ibën Maxheh dhe hadithin e ka bërë të vërtetë Albani “Sahih Ibën Maxhe” 1/317, “Sahih EtTirmidhi” 3/153.