Duaja për të sëmurin që e vizitojmë

لاَبَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُb

La be`se tahúrun insha-All-llahu.

S`ka gjë, pastrim (nga mëkatet) Insha-All-llah.

“Fet-hul-Bari” 10/118.

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

Es`elull-llahel-’Adhim Rabbel-’Arshil-’Adhim en jeshfíjeke (7 herë).

E lus All-llahun e Madhëruar, Zotin e Arshit të madh që të të shëroj.

Transmetohet se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: "S`e ka vizituar asnjë njeri një vëlla të vetin musliman të sëmurë, të cilit nuk I ka ardhur exheli, e i ka thënë shtatë herë:... (dhe e ka cek hadithin) e që All-llahu nuk e ka shëruar". Tirmidhiu dhe Ebu Davudi, “Sahih Et-Tirmidhi” 2/210 dhe “Sahihul-Xhamiu” 5/180.