Duaja për mbrojtjen e fëmijëve

Transmetohet se Pejgamberi (s.a.v.s.) për nipat e tij, Hasanin dhe Husejnin, bënte këtë lutje:

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

U’idhukuma bi kelimatil-lahit-támmeh, min kul-li shejtanin ve hámmeh, ve min kul-li ‘ajnin ve lámeh.

Lus All-llahun që t`ju mbrojë me fjalët e tija të plota nga çdo shejtan, nga çdo dyshim (e keqe) i tij dhe prej çdo syri të keq.

Buhariu 4/119.