Kur bëjmë ndonjë mëkat

Pejgamberi (s.a.v.s.) ka thënë: "S`ka asnjë rob i cili nuk bën ndonjë mëkat, pastaj ngritet, merr abdes dhe e zbukuron atë, i falë dy rekate dhe pastaj kërkon falje prej All-llahut, All-llahu veç ia ka falur atë mëkat".

Ebu Davudi 2/86, Tirmidhiu 2/257, poashtu këtë hadith e ka bërë të vërtetë Albani "Sahih Ebi Davud" 1/283.