Kur na vështirësohet ndonjë çështje

اَللهمَّ لاَسَهْلَ إلاَّ مَا جَعلْتَه سَهلاً وَأَنْتَ تَجْعَلَ الحَزْنَ إذَا شِْئتَ سَهْلاً

All-llahumme la sehle il-la ma xhe’altehu, sehlen ve Ente texh’alul-hazne idha shi`te sehlen.

O Zot im, s`ka asgjë të lehtë përveç asaj që Ti e ke bërë të lehtë dhe Ti e bën pikëllimin të lehtë, nëse dëshiron.

Ibën Hibbani në sahihin e tij nr.2427, Ibën Sunnij nr.351. Ibën Haxheri thotë hadith sahih, këtë e ka vërtetuar edhe Abdulkadër Arnauti në Librin "El-Edhkar" të Neveviut fq.106.