Kur kemi vesvese në namaz dhe gjatë recitimit të Kur'anit

أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

E’udhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim.

Kërkoj mbrojtje te Allahu nga shejtani i mallkuar (dhe pështyen në të majtë tri herë).

Muslimi 4/1729, nga hadithi të cilin e transmeton Othman b.El-As radijAll-llahu anhu, i cili thotë: "Kam vepruar kështu dhe e ka larguar Allahu [subhanehu ve teala], atë nga unë".