Kur na kaplon dyshimi në besim

Duhet kërkuar mbrojtje nga All-llahu i Madhëruar.

Buhariu “Fet-hul-Bari” 6/336 Muslimi 1/120.

Duhet të largohet prej asaj në çka ka dyshuar.

po aty

Duhet të thotë

آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

Ámentu bil-lahi ve rusulihi.

Kam besuar Allahun dhe të Dërguarit e Tij.

Muslimi 1/119-120.

Duhet të lexojë fjalën e Allahut [subhanehu ve teala]:

هُوَ الأَوَّلُ ، وَالآخِرُ ، وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Huvel-Evvelu vel-Áhiru Vedh-Dhahiru vel-Batinu ve Huve bi kul-li shej`in ‘alim.

Ai është i Pari dhe i Fundit, i Dukshmi dhe i Padukshmi dhe mbi çdo send Ai është i Dijshëm.

Sure el-Hadid: 3, Ebu Davudi 4/329, hasen sipas Albanit “Sahih Ebu Davud” 3/962).