Dhikri pas namazit të vitrit

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

Subhane Melikil-Kuddus.

I Madhëruar qoftë Sunduesi i Pastër (nga çdo e metë). Këtë e thotë tri herë, kurse herën e tretë e thotë me zë dhe këtë duke e zgjatur zërin. Pastaj thotë:

رَبِّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ

Rabbil-Melaiketi ver-Ruh.

Zoti i Melaikeve dhe i Xhibrilit.

Nesaiu 3/244 dhe Ed-Darekutniu dhe të tjerë; shtojcën në mes të kllapave e transmeton Ed-Darekutniu 2/31. Senedi i këtij hadithi është i vërtetë. Shih “Zadul Me'ad” me recensurën e Shuajb dhe Abdulkadër Arnaudi 1/337).