Duaja në ruku

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

Subháne Rabbijel-’adhím (3 herë).

I Lartësuar qoftë Zoti im i Madhërishëm.

Katër Synenet dhe Ahmedi “Sahih Et-Tirmidhi” 1/83.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

Subhaneke Allahumme Rabbena ve bihamdike, Allahumme-gfirli.

I Lartësuar qofsh o All-llah, Zoti ynë, Ty të takon falënderimi; O All-llah, më fal mua.

Buhariu 1/99, Muslimi 1/350.

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلآئِكَةِ وَالرُّوحِ

Subbúhun, Kudúsun Rabbul Meláiketi ver-Rúh.

I Madhëruar dhe i Pastër prej të gjitha të metave është Zoti i melaikeve dhe i Xhibrilit.

Muslimi 1/353, Ebu Davudi 1/230.

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي ، وَبَصَرِي ، وَمُخِّي ، وَعَظْمِي ، وَعَصَبِي ، وَمَا اسْتَقَلَّ بِهِ قَدَمِي

All-llahumme leke reka’tu, ve bike ámentu, ve leke eslemtu, hashe’a leke sem’í ve besarí, ve muhhí, ve a‘dhmí, ve ‘asabí ve mes-tekal-le bihí kademí.

O Zot, Ty të jam përulur dhe Ty të besova. Ty të jam nënshtruar; Ty me frikë të është përulur dëgjimi im, shiqimi im, truri im, ashti im, nervi im dhe tërë ato që mbajnë këmbët e mia.

Muslimi 1/534 dhe katër synenet përveç Ibën Maxhes.

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ ، وَالْمَلَكُوتِ ، وَالكِبْرِيَاءِ ، وَالْعَظَمَةِ

Subháne dhil-xheberúti vel-melekúti vel-kibrijái vel-adhameti.

I Madhëruar qoftë i Gjithfuqishmi, Poseduesi i çdo sendi, Atij i takon Madhëria.

Ebu Davudi 1/230, ngjajshëm Nesaiu dhe Ahmedi; (senedi hasen).