Si bënte tesbih Pejgamberi s.a.v.s.

Abdullah ibën Omeri radiAll-llahu anhu ka thënë: E kam parë Pejgamberin salAll-llahu alejhi ve selem duke bërë tesbih me dorën e djathtë.

Ebu Davudi me tekstin e tij 2/81, Tirmidhiu 5/521. Shih "Sahih El Xhamië" 4/271 nr. 4865.