Kur të hymë në xhami

أَعُوْذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،

Eúdhu bil-láhil-adhím ve bi vexhhihil-kerim ve sultánihil-kadím minesh-shejtánir-raxhím.

Kërkoj prej All-llahut të Madhëruar, me fytyrën e Tij të ndershme dhe fuqinë e Tij të përhershme të më mbrojë prej djallit të Mallkuar.

Ebu Davudi, “Sahihul-Xhamiu” hadithi: Nr-4591.

بِسْمِ اللَّهِ ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ

Bismil-láh, ves-salátu ves-selámu alá resúlil-láh.

Me emrin e All-llahut, përshëndetjet dhe shpëtimi qofshin mbi të Dërguarin e All-llahut.

Ibën Sunij hadithi: Nr-88, Albani thotë se hadithi është i mirë, (hasen) Ebu Davudi 1/126, “Sahihul-Xhamiu” 1/528).

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

All-lláhumme-ftah lí ebvábe rahmetike.

Zoti im, m'i hap dyert e mëshirës Sate.

Muslimi1/494.