Kur frikësohemi

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

La Ilahe il-lAll-llah.

S’ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut.

Buhariu "Fet'hul Bari" 6/181, Muslimi 4/2208.