Kur kemi frikë që po qëllojmë me sy (marrim msysh)

Nëse ndokush prej jush sheh diç e cila i pëlqen tek vëllau i tij, në veten e tij apo në pasurinë e tij, le të lutet që All-llahu t’ia bekojë këtë gjë, sepse syri është hak (i vërtetë).

Ahmedi nën "Musnedin" e tij 4/447, Ibën Maxheh dhe Maliku. Sahih sipas Albanit, "Sahih El-Xhamië" 1/212. Shih: "Zadul Mead", me recensim të Shuajb dhe Abdulkadër Arnautit 4/170.