Gjatë rrugës për në xhami

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْراً ، وَفِي لِسَانِي نُوْراً ، وْ فِي سَمْعِي نُوْراً ، وَ فِي بَصَرِي نُوْراً، وْ مِنْ فَوْقِي نُوْراً وَمِنْ تَحْتِي نُوْراً، وَ عَنْ يَميِنِ نوُراً، وَ عَنْ شِمَالِي نوُراً، وَمِنْ أَمَامِي نُوْراً وَ مِنْ خَلْفِي نُوْراً، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُوراً وَ أَعْظِمْ ليِ نوُراً، وَ عَظِّم ليِ نوُراً، وَاجْعَلْ ليٍ نُوراً، وَاجْعَلْنيِ نوُراً، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُوْراً، وَاجْعَلْ فيِ عَصَبيِ نوُراً، وَ فيِ لَحْميِ نوُراً، و فيِ دَميِ نوُراً، وَ فِي شَعْريِ نوُراً، وَ فيِ بَشَريِ نوُراً

All-lláhumme-xh’al fí kalbí núren, ve fí lisaní núren, ve fí sem’i núren, ve fí besarí núren, ve min fevki núren, ve min tahti núren, ve an jemíni núren, ve an shímali núren, ve min emámi núren, ve min halfí núren, ve-xh’al fí nefsí núren, ve a’dhim lí núren, ve ‘adh-dhim lí núren, ve-xh’al-lí núren, ve-xh’alní núren, All-lláhumme aëtini núren, ve-xh’al fí asabí núren, ve fí lahmí núren, ve fí demí núren ve fí sha’rí núren ve fí besherí núren.

O Zoti im, më jep dritë në zemrën time, në gjuhën time, në të dëgjuarit tim, në të pamurit tim, më bëj dritë përmbi mua, edhe nën mua, nga ana ime e djathtë dhe nga ana ime e majtë, para dhe prapa, më bëj dritë në vetën time, ma madhështo mua dritën dhe ma zmadho mua dritën, më jep mua dritë dhe më ndriço mua. O Zoti im, më jep mua dritë, m'i ndriço venat e mia, ma ndriço mishin tim, gjakun tim, m'i ndriço flokët dhe lëkurën time.

Buhariu 11/116, Muslimi 1/526, 529, 530.

اللّهمّ اجعل ليِ نوُراً فيِ قبريِ..و نوُراً فيِ عِظَاميِ و زِدْنيِ نُوراً ، و زِدْنيِ نُوراً، و زِدْنيِ نُوراً وَ هَبْ ليِ نُوراً عَلَى نوُرٍ

All-lláhumme-xh’al-lí núren fí kabrí.., ve núren fí idhámí. [ve zidní núren, ve zidní núren, ve zidní núren], [ve heb lí núren alá núrin].

O Zoti im, ma ndriço varrin tim dhe m'i ndriço eshtrat e mi dhe ma shto mua dritën, ma shto mua dritën, ma shto mua dritën dhe më dhuro mua dritë mbi dritë.

Tirmidhiu 5/483.Buhariu në librin “El-Edebul-Mufred” hadithi Nr-695 fq.258, isnadin e këtij hadithi e ka vërtetuar Albani në librin “Sahihul-Edebul-Mufred” hadithi Nr-459. Këtë e ka përmend Ibën Haxheri në “Fet-hul Bari” dhe thotë se e ka cekur këtë Ibën Ebi Asim në librin e duave, 11/118 dhe thotë: nga transmetimet e ndryshme janë përmbledhur njëzet e pesë cilësi.