Si e lavdëron muslimani muslimanin

Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Nëse ndonjëri prej jush e lavdëron shokun e tij, le të thotë: “E konsideroj filanin, All-llahu e di më së miri për të dhe nuk e lavdëroj askënd para All-lla-hut, e konsideroj (nëse di për atë) kështu, kështu”.

Muslimi 4/2296.