Kur dëgjojmë lehjen e qenve natën

Transmetohet se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Kur t`i dëgjoni të lehurat e qenëve dhe palljet e gomarëve në mbrëmje, kërkoni mbrojtjen e All-llahut prej tyre, sepse ata shohin atë që ju nuk e shihni”

Ebu Davudi 4/327 dhe Ahmedi 3/306. Sahih sipas Albanit, shih "Sahih Ebi Davud" 3/961.