Kur dëgjojmë gjelin ose kur pall gomari

Transmetohet se Pejgamberi s.a.v.s ka thënë: “Kur ta ndëgjoni gjelin duke kënduar, luteni All-llahun që t`ju jap nga të mirat e Tij, sepse ai (gjeli) e ka parë melekun, ndërsa kur ta dëgjoni palljen e gomarit, kërkoni mbrojtjen e All-llahut prej shejtanit, sepse ai e ka parë shejtanin”.

Buhariu me “Fet-h” 6/350, Muslimi 4/2092.