Kthimi i selamit nga jobesimtari

Transmetohet se Pejgamberi s.a.v.s ka thënë: “Nëse u japin selam Ehli Kitabët, thuajuni:

وعَلَيكُم

Ve ‘alejkum.

Edhe mbi ju

Buhariu me “Fet-h” 11/42, Muslimi 4/1795.