Kur të marrim lajm të mirë ose të keq

Pejgamberit s.a.v.s kur i vinte ndonjë çështje e cila e gëzonte thoshte:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنَعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

El-Hamdu Lil-lahil-ledhi bi ni’ëmetihi tetimmus-sálihát.

Falënderimi i qoftë All-llahut i Cili me begatinë e Tij i plotëson punët e mira.

Ndërsa kur i vinte ndonjë çështje të cilën e urrente, thoshte:

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

El-Hamdu Lil-lahi ‘alá kul-li hál

Falënderimi i takon All-llahut për çdo gjendje.

Ibën El-Sunnij në “Amelul-jevmi vel-lejleh”. Sahih sipas Hakim 1/499. Sahih sipas Albanit, shih “Sahih El-Xhamiu” 4/201.