Tekbiri dhe tesbihu gjatë udhëtimit

Transmetohet nga Xhabiri radijAll-llahu an-hu, i cili ka thënë: “Kur hipnim (në mjetin e udhëtimit), merrnim tekbir, ndërsa kur zbris-nim e madhëronim All-llahun (d.m.th. e bënim tesbih)”.

Buhariu “Fet-hul-Bari” 6/135.